In dizámber a tàca l-invêren, cun la nêva e dal giurnēdi da źlēr. Dla nêva, ’na  vôlta, a n-in caschēva ’na mócia e la cruvîva i camp che, par vid ed la staśòun, i-n dēven pió rêśa.

Tant tèimp fà, i cuntadèin, ind i mēś fradd, i lavurēven cuēśi sôl par al bêsti e pò i giustêven i arnêś, i andèvn a góier la légna e i stacch, sèimper da la pôra d-an-avêren mai a basta.

La stàla in invêren l’êra al sit pió cheld ed tóta la cà, par via dal bêsti. Chè tóta la famía la s-arduśîva a vágg, par pasēr la sîra in cumpagnìa, mèintr a-s fēva socuànti ciàcri, a-s cuntēva cuēl e a-s mazēva al tèimp. Chi amm i źughêvn a chērt e cál dánn i filêven.

 Ind i vágg a-s descurîva anch ed cùsa fer par al Nadēl, la festa pió bēla dl-an.

In dal cà tótt i-êrn a drê a fer al presēpi e a la matèina prest a s-andēva in cêśa par la nuvèina.

I cíno e i ragazô i-n vdîven l’ôra ch’arivésa Nadēl, acsè i psîvn avêr cuēch regalèin e i-n sréven brîśa andē a scôla, par socuànt dè. Però ai cíno a-gh tuchēva de studiêr bèin al sarmòun, da dir pò éd-nànz ai parèint e ai amîgh, in mod d-an fer ’na figuràza. E pò, se dio vôl, al Nadēl l-arivêva e in famía i al pasēven tótt insám. Pasēr Nadēl tótt insám l-êra ’na tradiziòun, defàti a-s gîva: “Par Nadēl ogni galèina al sô pulēr”.

 

Consenso ai cookie con Real Cookie Banner