ÙUN NADÈEL NUSTRÀAN

Guèerdli, guèerdli a móod ragasóol

cal mìll luuś de stè Nadèel,

tùtti cal luuś che i t’imbarbàajen,

adèes guèerdli a móod;

perchè et vedrèe,

ogni aan el dvintaràan sèmper più śmòorti,

ogni aan ’na sbrufèeda canàaja

la gnirà a śmursèer sèmper ’na quèelch lùuś dal tó preśèepi.

E alóora, fìin che’t póo,

prìma ch’à finísa stè Nadèel,

mèttli tùti insèmm…

e faali vèder cume’glìin  ancòra bèeli e luśèeinti,

a chìi gh’ì ha già śmursèedi dèintr al cóor.

Díghel a la gìint,

che pò in fònd chìi luśóor,

l-è a bàasta savéeri guardèer

cùn i-òoc cèer d-uun ragasóol!

                                                                                        Sauro Roveda

    (dialetto di Carpi)

UN NATALE GENUINO

Guardale, guardale con attenzione bambino/ le mille luci di questo Natale,/tutte quelle luci che ti abbagliano,/ora guardale con attenzione;/perché vedrai,/ogni anno diventeranno sempre più fioche,/ogni anno una folata birichina/sempre verrà a spegnere qualche luce dal tuo presepe./ E allora, fin che sei in tempo,/prima che termini questo Natale,/mettile tutte assieme…./e mostrale come sono ancora belle e luminose,/ a chi le ha già spente dentro al cuore./Diglielo alle genti,/che poi in fondo quelle luci,/basta saperle guardare/con gli occhi trasparenti di un bambino!

Consenso ai cookie con Real Cookie Banner